Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів (ЕТЗ)

Рівень вищої освіти: другий
Ступінь вищої освіти: магістр (термін навчання 1 рік 4 місяці)
Галузь знань: 14 Електрична інженерія
Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Програму акредитовано “Національним агенством із забезпечення якості вищої освіти”

Розроблено робочою групою освітньо-професійної програми

  1. Федотов Владислав Олександрович, к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті – керівник проектної групи (гарант освітньої програми).
  2. Козакевич Ігор Аркадійович, к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті – член проектної групи
  3. Філіпп Юлій Борисович, к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті – член проектної групи

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичка-ми, достатніми для успішного виконання професійних обов’яз-ків за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», здатних вирішувати питання розробки і про-ектування електромеханічних та електротехнічних ком-плексів і систем транспортних засобів.

Працевлаштування: робочі місця в державному та приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: виробництво, ремонт, обслугову-вання та налагодження електрообладнання; проектування еле-ктроенергетичних та електропостачальних систем; впрова-дження сучасних енергоефективних технологій; створення си-стем комп’ютерного керування технологічними процесами; проектування та виробництво електричних машин для засобів автоматизації та електротранспорту.

Матеріально-технічне забезпечення: використання сучасного обладнання провідних електротехнічних компаній, зокрема Omron, АВВ, СВ “Альтера”, Schneider Electric, Siemens, Lenze