Історія кафедри


55 років кафедрі “Автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті” Криворізького національного університету

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті готує фахівців-електриків і електромеханіків для гірничорудної, металургійної галузей і промислових підприємств. Історія кафедри нерозривно пов’язана з історією «Криворізький національний університет», Криворізького басейну і металургійної промисловості країни.

Упродовж своєї історії кафедра, дещо змінюючи свою назву, об’єднувала зусилля вчених, висококваліфікованих фахівців підприємств, викладацький склад на виконання наукових досліджень, підготовку інженерних і наукових кадрів для гірничодобувної галузі та промислових виробництв.

Історія становлення та розвитку кафедри починається з 1961 р. Наказами №509 міністра вищої і середньої спеціальної освіти Української РСР від 8 вересня 1961 р. та №990 по Криворізькому гірничорудному інституту від 29 вересня 1961 р. було створено кафедру автоматизації промислових процесів в наступному складі: доцент В. Д. Бондарь – в. о. завідувача кафедри, доцент В. І. Благонравов, доцент В. І. Будько, доцент І. П. Нікольский, асистент Б. М. Рудь, В. В. Базуткін, М. П. Зубко, В. П. Медвєдєв, С. М. Чернякова.

Чермалих В. М.

26 лютого 1964 р. к. т. н., доцент Чермалих В. М. був назначений завідувачем кафедри автоматизації промислових процесів. Валентин Михайлович Чермалих вніс значний внесок в розбудову кафедри. Під його керівництвом були створені й оснащені сучасним на той час обладнанням 8 навчальних і науково-дослідних лабораторії. До 1973 р., працюючи завідувачем кафедри, він підготував 12 кандидатів технічних наук.

1 вересня 1964 р. електромеханічний факультет було розділено на два факультети: електротехнічний та механіко-машинобудівельний.

З 1973 по 1980 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Григорій Іванович Ляук. Під його керівництвом було продовжено формування колективу кафедри і створено нові лабораторії: промислової електроніки, перетворювальної техніки, які багато в чому визначали якісний рівень підготовки фахівців спеціальності «Електропривод і автоматизація виробничих процесів і технологічних комплексів».

Відбулася подальша спеціалізація кафедр електротехнічного факультету. Назріла необхідність виділення й організації із кафедри автоматизації виробничих процесів нову кафедру автоматизованого електроприводу (Наказ №881-к по Криворізькому гірничорудному інституту від 29 липня 1982 року) в наступному складі: Д. Й. Родькін – завідувач кафедри, В. В. Каневський – доцент, В. І. Бутенко – доцент, А. П. Сінолиций – доцент, А. Т. Гужовський – доцент, Г. І. Ляук – доцент, Б І. Рудь – доцент, А. В. Безвершенко – доцент, В. Ю. Момот – доцент, А. М. Карлов – старший викладач, В. І. Рибалко – асистент, Л. В. Островерх – асистент. Дмитро Йосипович Родькін очолював кафедру до 1998 р., він має більше ніж 500 наукових праць і підготував 15 кандидатів наук. Під його керівництвом велася глибока і різнобічна науково-дослідницька робота.

Родькін Д. Й.

Кафедра виконувала реальні дослідження у таких напрямках, як: енергетика систем електроприводу з тиристорними перетворювачами; автоматизація виробничих процесів гірничо-металургійної промисловості; випробування і діагностика електричних машин; управління енергоспоживанням; систем керування енергоємними об’єктами гірничо-металургійного комплексу; дослідження та розробка систем автоматизованого розрахунку, прогнозування і контролю енергетичних режимів групового електроприводу прокатних станів; дослідження оптимальних систем керування складними електромеханічними системами; дослідження і розробка систем полегшеного запуску потужних електроприводів змінного струму, систем векторного керування електроприводом змінного струму, систем динамічного навантаження електричних машин постійного і змінного струму,

З 1982 р. на основі базової спеціальності «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів» (ЕПА) ведеться підготовка фахівців за спеціальностями ЕПАГ, ЕПАМ для гірничої І машинобудівної галузей. Підготовка аспірантів і докторантів здійснюється за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

Кафедра веде підготовку фахівців за інтегрованими планами навчання, тісно співпрацює з науковими та вищими навчальними закладами України, зі спеціальними середніми навчальними закладами, які входять до структури ДВНЗ «Криворізький національний університет», зміцнює зв’язки з виробництвом.

Сінолиций А. П.

З 1998 р. робота кафедри ведеться під керівництвом професора Анатолія Пилиповича Сінолицього (1998-2013 рр.), одного з провідних учених університету. Він став керівником регіонального наукового семінару Національної Академії наук України, активно займається підготовкою молодих наукових кадрів. Під його керівництвом кафедра продовжує виконувати реальні дослідження за напрямами, сформованими його попередниками, досить інтенсивно ведуться роботи з проблем керування енергопостачання систем електроприводу.

На цей час підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснюється за ліцензією серії ВПД-ІУ № 048135 від 22.07.1999 р. за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», а з 2005 року проводиться набір на спеціальність «Електричний транспорт».

28 квітня 2011 року в Криворізькому технічному університеті на кафедрі створено лабораторії з сучасних систем автоматизованого електроприводу на базі японського обладнання «ОМRОN». До речі, слід зауважити, що така лабораторія є другою у практиці «ОМRОN» на теренах східної Європи, перша була заснована ще в 1996 р. у місті Санкт-Петербург. Лабораторія має п’ять стендів-тренажерів, на яких студенти мають змогу підтверджувати набуті теоретичні знання, та отримувати практичні навички роботи (налагодження, проектування та організації систем керування електроприводами). Звісно, що все це сприяє зближенню освіти та виробництва, а випускникам допомагає адаптуватися на підприємствах і підвищити їх конкурентоспроможність на теренах ринку праці як нашої Вітчизни, так і закордонного світу.

У 2012-2014 рр. кафедра переживає ряд реструктуризацій, внаслідок чогоу 2013 р. було створено кафедру автоматизованих електромеханічних систем у промисловості та транспорті, яку очолив д. т. н., професор Олег Миколайович Сінчук.

Сінчук О.М.

Колектив кафедри доклав багато зусиль для створення і розширення лабораторного фонду, котрий нараховує 18 навчальних і одну науково-дослідну лабораторії. Співробітниками кафедри розроблена і практично здійснена концепція універсальних лабораторних стендів на базі сучасних перетворювачів енергії і засобів обчислювальної техніки. До складу обладнання лабораторій входить більше 40 електричних машин усіх відомих конструкцій, три десятки тиристорних і транзисторних перетворювачів напруги і частоти з реалізацією усіх відомих систем регулюючих електроприводів, багато інтегрованих із навчальним стендовим обладнанням обчислювальних систем. Функціонують і розвиваються лабораторії автоматизованого та мікропроцесорного керування електроприводами.

Підготовка інженерно-технічних кадрів нерозривно пов’язана з наявністю професійного викладацького складу. Питанню науково-педагогічних кадрів приділяється серйозна увага.

Як уже зазначалося, кафедрою підготовлено більше трьох тисяч інженерів-електриків та інженерів-електромеханіків, спеціалістів вищої кваліфікації, які сьогодні працюють на підприємствах України і за кордоном. Багато з них стали фахівцями у своїх галузях. Енергослужби підприємств Кривбасу (шахти, кар’єри, заводи) майже на 50-60% укомплектовані випускниками кафедри.

Кращі викладачі в різні роки за внесок у навчальну, виховну ы наукову роботу були відзначені нагородами Міністерства освіти і науки України, зокрема, доктору технічних наук, професору Д. Й. Родькіну присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», О. М. Сінчук удостоєний низки нагород, серед яких: нагрудний знак «За заслуги перед містом» (2015 р.); Почесна грамота виконкому Криворізької міської ради (2014 р.); лауреат премії Ленінського комсомолу (1978 р.); знак Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення» (2008 р,), а доцент В. В. Каневський – відзнакою виконкому міськради «За заслуги перед містом» (2001 р.). Високий технічний і теоретичний рівень, глибока спеціалізація циклу електротехнічних дисциплін, вимогливість викладачів кафедри до студентів створили авторитет серед студентства, допомагають творчій ерудиції випускників закладу, а також зростанню значення кафедри серед споріднених кафедр інших ВНЗ,

На умовах сумісництва кафедра залучає до праці провідних фахівців з науковими ступенями і вченими званнями з інших кафедр та установ. Поряд із методичною і науковою роботою викладачі кафедри підтримують зв’язок із середніми навчальними закладами, допомагають студентам увійти у світ освіти і науки.