Про кафедру

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті є наступницею відомих електротехнічних кафедр автоматизованого електроприводу та електрифікації гірничих підприємств. 

Сінчук Олег Миколайович
Сінчук Олег Миколайович – завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, доктор технічних наук, професор, академік АГН України

Радимо відвідати сторінки:

Кафедра АЕСПТ забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за різними формами навчання (денна, заочна та скорочена) за спеціальністю: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Спеціалізації:

1) Автоматизація та електропривод гірничо-металургійного виробництва;

2) Автоматизований електропривод промислових та житлово-комунальних споруд;

3) Електротехнічні комплекси та системи транспортних засобів.

Випускники, які одержали:

– диплом бакалавра (4 роки навчання на базі середньої освіти; 3 роки на базі технікуму) та здобули кваліфікацію бакалавра, мають право на продовження навчання за фахом у ДВНЗ «КНУ» та в інших ВНЗ;

– диплом спеціаліста (1 рік навчання) та здобули кваліфікацію інженера, можуть продовжити навчання в магістратурі за фахом у ДВНЗ «КНУ» та в інших ВНЗ;

– диплом магістра (1,5 роки навчання) та здобули кваліфікацію магістра, можуть продовжити навчання та підготовку дисертацій через аспірантуру (з відривом та без відриву від виробництва) за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

Для участі в конкурсі на вступ необхідно подати сертифікати по предметам:

1. Українська мова та література.

2. Математика.

3. Фізика, або географія, або іноземна мова.

Сертифікати минулих років не є дійсними.

Випускників технікумів та коледжів, що мають намір поступати на споріднені спеціальності проходять тестування. Строк навчання до рівня бакалавр – 3 роки, спеціаліст або магістр – 4 роки.

Після зачислення на контрактне місце та закінчення першого курсу можливо перевестись на бюджетне місце за умови, що протягом першого курсу в групі вивільняться бюджетні місця, а ви продемонструєте певні успіхи в навчанні.

Якщо Ви вже маєте повну вищу освіту з іншої спеціальності (технічної чи нетехнічної) існує можливість отримання другої вищої освіти. Строк навчання – 3 роки.

Широкий спектр об’єктів діяльності фахівців – випускників кафедри передбачає чималий діапазон підприємств і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців: промислові підприємства (металургійні і коксохімічні заводи, шахти, гірничо-збагачувальні комбінати, машинобудівні заводи, заводи з випуску електронної апаратури); технікуми, вищі навчальні заклади (для здійснення викладацької і науково-дослідної діяльності); науково-дослідні інститути, проектні інститути; комерційні підприємства (банки, торгівельні та посередницькі організації для експлуатації і розробки інформаційних систем, баз даних) і тому подібне.

Випускники кафедри завжди жадані на підприємствах регіону, як кваліфіковані фахівці й умілі організатори виробництва, науки та освіти. Багато хто ставав керівниками в промисловості, науково- дослідних і проектних організаціях.

Наші випускники серед спеціалістів на всій території України і ближнього зарубіжжя. Довіру до кваліфікації і динамізму молодого покоління кафедри проявляють відомі зарубіжні фірми: Omron, ABB, Lenze, в представництвах яких працюють наші випускники. Деякі з цих фірм беруть активну участь у розвитку навчальної бази кафедри.

Випускники цього напряму не лише успішно працюють і обіймають керівні посади у великих компаніях, підприємствах, комерційних фірмах, але й організовують свій власний бізнес. Наші фахівці вільно володіють раціональними прийомами пошуку і використання науково-технічної документації, мають можливість опанувати сучасну обчислювальну техніку, вони самостійно здатні приймати рішення та відповідати за отримані результати. Саме таких якостей набуває випускник завдяки безперервній підготовці за спеціальностями «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електричний транспорт» впродовж всього періоду вчення на бакалавра, спеціаліста і магістра.

Кафедра АЕСПТ має високий показник якості викладацького складу (близько 80% з науковими ступенями та вченими званнями). Крім того, до складу кафедри входить значна кількість викладачів, чий життєвий шлях тісно переплівся з промисловістю Кривбасу. Це є суттєвим при опануванні такої прикладної професії, оскільки наявність викладачів не тільки з науково-викладацьким, а й з виробничим досвідом, дозволяє набути знань, що дають змогу випускнику кафедри без суттєвих складностей розпочати свою трудову діяльність. Навчальна та науково-дослідницька робота забезпечується високоякісними методичними засобами з використанням індивідуальної підготовки та активних форм і методів навчання.

Кафедра АЕСПТ оснащена сучасним новітнім обладнанням провідних фірм-виробників, яке інтенсивно використовується в навчальному процесі.

Кафедра веде підготовку фахівців за інтегрованими планами навчання, тісно співпрацює з навчальними закладами І–ІІ рівнів акредитації, має філію на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та іншими промисловими підприємствами міста.

У склад лабораторного фонду входить 10 сучасних лабораторій. Лабораторний фонд кафедри АЕСПТ постійно оновлюється, що дає можливість студентам освоювати не тільки теоретичну сторону професії, а й набувати необхідні практичні навички.

Наша адреса:
вул.  Віталія Матусевича,11 Корпус №1, ауд. 457
Телефон: (056) 409-06-47
Е-mail: aepigor@gmail.com

Впровадження в навчальний процес результатів найновітніших наукових досліджень досягається залученням студентів до виконання НДР (господарчих та бюджетних) з подальшим використанням їх результатів і більш поглибленої розробки в основних частинах дипломнихпроектів та випускових роботах магістрантів. Залучення студентів до виконання наукових досліджень на більш ранній стадії (починаючи з 3-го курсу) дозволяє в подальшому визначити контингент обдарованої молоді для вступу до магістратури й аспірантури.

Кафедра має 15 навчальних лабораторій та 5 науково-дослідницьких лабораторій,
обладнаних сучасними засобами за спонсорської підтримки ТОВ «Техноімпекс» (обладнання фірми “OMRON”) м. Черкаси, TOB «СВ АЛЬТЕРА» (електроприводна техніка фірми “Lenze”) м. Київ, ТОВ «Амплітуда» м. Донецьк, ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ТОВ «Криворіжелектромонтаж», ПАТ «Електромашина» м. Харків.

У 2015-2016 навчальному році кафедрою автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті:
1. Організовано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання енергоефективності гірничо-металургійного
виробництва»;
2. Видано збірник тез: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання енергоефективності гірничо-металургійного виробництва»: Збірник тез доповідей. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2016. – 60 с.
3. Організовано роботу секції 11 «Електромеханіка та електроенергетика» Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства»;
4. Видано збірник наукових праць «Вісник Криворізького національного університету» Випуск 42;
5. Проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом
«Гірництво».

За звітний період (2015-2016рр.) співпрацівниками кафедри опубліковано 43 публікації в престижних українських та міжнародних виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних, 18 публікацій в українських та міжнародних виданнях, що не індексуються внаукометричних базах даних. Підготовлено та видано 3 монографії, 4 навчальних посібника та 1 підручник, отримано 5 патентів України на корисну модель.

Підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів здійснюється черезроботу аспірантури та докторантури при ДВНЗ «Криворізький національний університет». Проведено розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

У 2016 році здобувачами кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи:
1. Козакевич Ігор Аркадійович – ст. викладач кафедри АЕСПТ, науковий керівник – доцент Осачук Юрій Григорович (18 травня 2016 р., ДВНЗ «Вінницький національний технічний університет»);
2. Ялова Альона Миколаївна – науковий керівник – професор Сінчук Ігор Олегович (18 травня 2016 р., ДВНЗ «Вінницький національний технічний університет»);
3. Козлов Владислав Сергійович – асистент кафедри АЕСПТ – науковий керівник – професор Сінолиций Анатолій Пилипович (31 травня 2016 р., ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ).

Під керівництвом провідних викладачів кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті впродовж навчання студенти беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі, що створює потенціал для подальшого розвитку студентської науки.

Основними формами участі студентів у науковій роботі на молодших курсах є проведення олімпіад, участь у наукових семінарах на кафедрах, написання наукових робіт на різноманітні конкурси, робота у наукових гуртках та ін. Студенти старших курсів, крім того, ще залучаються до виконання наукових робіт, що виконуються на кафедрі за госпдоговорами та за договорами про творче співробітництво. Цю роботу вони виконують з оплатою та без оплати.

У 2015-2016 навчальному році в різних конференціях, конкурсах наукових робіт та олімпіадах брали участь 28 студентів кафедри АЕСПТ. Було опубліковано 43 роботи, в яких авторами або співавторами виступали студенти. Студенти брали участь у двох олімпіадах та чотирьох конкурсах студентських наукових робіт.

Під час участі у олімпіадах та конкурсах студентами кафедри було отримано:
диплом 1-го ступення – 4 од.
диплом ІІ-го ступення 2 од.
диплом ІІІ-го ступення – 7 од